มีงานใหญ่ประจำปีของบริษัท เนื่องจากจะเป็นเวทีประกวดเพื่อเฟ้นหาโครงการที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมของ Makro
President Awards – CP All
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
  • กระบวนการทำงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Working process and resources utilization) – Plan, Do, Check, Act
  • การนำไปใช้ประโยชน์ / ประยุกต์ใช้ (Bring to use /Apply)