ประเภทของ
นวัตกรรมในแม็คโคร

Innovation type of Makro

ประเภทของนวัตกรรมเริ่มต้น จาก การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน (Process Improvement) จากนั้น เป็นสิ่งประดิษฐ์ (Invention) และสุดท้าย เป็นนวัตกรรม (Innovation) โดยมีองค์ประกอบเป็นตัวกำหนดระดับของนวัตกรรม วัดจาก ระดับความใหม่ ซึ่งจะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น หรือ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา และมีงานวิจัยรองรับ หรือเสริมเทคโนโลยีและ เครื่องมืออัตโนมัติเพิ่ม และตัวโครงการยังสามารถวัดจากการให้ผลลัพธ์ของโครงการ ที่ให้คุณค่าและผลลัพธ์เพิ่มมากกว่าเดิม เช่น ผลลัพธ์ทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน เช่น ผลลัพธ์ทางการเงิน คือ เพิ่มยอดขาย ประหยัดต้นทุนขึ้น หรือผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ ทางการเงินคือ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพนักงาน สร้างความปลอดภัยในชีวิตพนักงาน

Product Innovation

Product Innovation การพัฒนาสินค้าโดยใส่ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี หรือการพัฒนาตัวสินค้าให้มีความใหม่ น่าดึงดูดของลูกค้า หรืออาจจะส่งผลดีต่อสังคม

ตัวอย่างโครงการ

  • ยืดอายุสินค้าเนื้อวัวตัดแต่งแช่เย็นโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย จากแผนก Commercial Fresh Food

Service Innovation

Service Innovation บริการหมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการเพื่อตอบสนอง ความต้องการของบุคคลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการบริการในรูปแบบเดิมอาจจะ ทำให้ลูกค้าเบื่อหน่าย ดังนั้นอาจต้องมีการพัฒนาการบริการในรูปใหม่ เพิ่มความคิด สร้างสรรค์ และเทคโนโลยี

ตัวอย่างโครงการ

  • แปลภาษาพาสุขใจ เพิ่มภาษาอังกฤษในใบ Invoice ให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ จากสโตร์ 44 พัทยา

Process Innovation

Process Innovation การพัฒนาขั้นตอนของการทำงานให้มีความรวดเร็ว แต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ หรือลดขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์กับการ ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา และการใช้นวัตกรรมต่างๆเช่น AI Autobot มาช่วยในการทำงาน

ตัวอย่างโครงการ

  • ตะกร้าติดล้อ นำตะกร้ามาติดล้อเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการจัดเรียงสินค้า และการทำ FIFO จากสโตร์ 2 แจ้งวัฒนะ

New Business Model

New Business Model การสร้างธุรกิจแนวใหม่ โดยมีนวัตกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

ตัวอย่างโครงการ

  • โครงการมิตรแท้โชห่วย ครัวชุมชน MRA+ เพิ่มรูปแบบสินค้า และบริการเสริมใหม่ๆ เข้าไปในธุรกิจจากแผนก Makro 4.0

Product Innovation

Product Innovation การพัฒนาสินค้าโดยใส่ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี หรือการพัฒนาตัวสินค้าให้มีความใหม่ น่าดึงดูดของลูกค้า หรืออาจจะส่งผลดีต่อสังคม

ตัวอย่างโครงการ

  • ยืดอายุสินค้าเนื้อวัวตัดแต่งแช่เย็นโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย จากแผนก Commercial Fresh Food

Service Innovation

Service Innovation บริการหมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการเพื่อตอบสนอง ความต้องการของบุคคลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการบริการในรูปแบบเดิมอาจจะ ทำให้ลูกค้าเบื่อหน่าย ดังนั้นอาจต้องมีการพัฒนาการบริการในรูปใหม่ เพิ่มความคิด สร้างสรรค์ และเทคโนโลยี

ตัวอย่างโครงการ

  • แปลภาษาพาสุขใจ เพิ่มภาษาอังกฤษในใบ Invoice ให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ จากสโตร์ 44 พัทยา

Process Innovation

Process Innovation การพัฒนาขั้นตอนของการทำงานให้มีความรวดเร็ว แต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ หรือลดขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์กับการ ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา และการใช้นวัตกรรมต่างๆเช่น AI Autobot มาช่วยในการทำงาน

ตัวอย่างโครงการ

  • ตะกร้าติดล้อ นำตะกร้ามาติดล้อเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการจัดเรียงสินค้า และการทำ FIFO จากสโตร์ 2 แจ้งวัฒนะ

New Business Model

New Business Model การสร้างธุรกิจแนวใหม่ โดยมีนวัตกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

ตัวอย่างโครงการ

  • โครงการมิตรแท้โชห่วย ครัวชุมชน MRA+ เพิ่มรูปแบบสินค้า และบริการเสริมใหม่ๆ เข้าไปในธุรกิจจากแผนก Makro 4.0