ประเภทของ
นวัตกรรมในแม็คโคร

Innovation type of Makro

ประเภทของนวัตกรรมเริ่มต้น จาก การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน (Process Improvement) จากนั้น เป็นสิ่งประดิษฐ์ (Invention) และสุดท้าย เป็นนวัตกรรม (Innovation) โดยมีองค์ประกอบเป็นตัวกำหนดระดับของนวัตกรรม วัดจาก ระดับความใหม่ ซึ่งจะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น หรือ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา และมีงานวิจัยรองรับ หรือเสริมเทคโนโลยีและ เครื่องมืออัตโนมัติเพิ่ม และตัวโครงการยังสามารถวัดจากการให้ผลลัพธ์ของโครงการ ที่ให้คุณค่าและผลลัพธ์เพิ่มมากกว่าเดิม เช่น ผลลัพธ์ทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน เช่น ผลลัพธ์ทางการเงิน คือ เพิ่มยอดขาย ประหยัดต้นทุนขึ้น หรือผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ ทางการเงินคือ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพนักงาน สร้างความปลอดภัยในชีวิตพนักงาน

Product Innovation

Product Innovation การพัฒนาสินค้าโดยใส่ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี หรือการพัฒนาตัวสินค้าให้มีความใหม่ น่าดึงดูดของลูกค้า หรืออาจจะส่งผลดีต่อสังคม

ตัวอย่างโครงการ

Service Innovation

Service Innovation บริการหมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการเพื่อตอบสนอง ความต้องการของบุคคลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการบริการในรูปแบบเดิมอาจจะ ทำให้ลูกค้าเบื่อหน่าย ดังนั้นอาจต้องมีการพัฒนาการบริการในรูปใหม่ เพิ่มความคิด สร้างสรรค์ และเทคโนโลยี

ตัวอย่างโครงการ

Process Innovation

Process Innovation การพัฒนาขั้นตอนของการทำงานให้มีความรวดเร็ว แต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ หรือลดขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์กับการ ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา และการใช้นวัตกรรมต่างๆเช่น AI Autobot มาช่วยในการทำงาน

ตัวอย่างโครงการ

New Business Model

New Business Model การสร้างธุรกิจแนวใหม่ โดยมีนวัตกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

ตัวอย่างโครงการ

Product Innovation

Product Innovation การพัฒนาสินค้าโดยใส่ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี หรือการพัฒนาตัวสินค้าให้มีความใหม่ น่าดึงดูดของลูกค้า หรืออาจจะส่งผลดีต่อสังคม

ตัวอย่างโครงการ

Service Innovation

Service Innovation บริการหมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการเพื่อตอบสนอง ความต้องการของบุคคลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการบริการในรูปแบบเดิมอาจจะ ทำให้ลูกค้าเบื่อหน่าย ดังนั้นอาจต้องมีการพัฒนาการบริการในรูปใหม่ เพิ่มความคิด สร้างสรรค์ และเทคโนโลยี

ตัวอย่างโครงการ

Process Innovation

Process Innovation การพัฒนาขั้นตอนของการทำงานให้มีความรวดเร็ว แต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ หรือลดขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์กับการ ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา และการใช้นวัตกรรมต่างๆเช่น AI Autobot มาช่วยในการทำงาน

ตัวอย่างโครงการ

New Business Model

New Business Model การสร้างธุรกิจแนวใหม่ โดยมีนวัตกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

ตัวอย่างโครงการ