นวัตกรรมคืออะไร

What is Makro Innovation?

นวัตกรรมคือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานที่คิดค้นขึ้นใหม่ ที่ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อาจ
เกิดจากเทคโนโลยี ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด สินค้า
การบริการ ขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งรูปแบบธุรกิจแบบใหม่
ที่ต่างไปจากเดิม

นวัตกรรม ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

  • การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การใช้บอทหรือ AI ในการ เข้าช่วยงานที่เป็นงานกิจวัตร หรืองานซ้ำๆเดิมๆ
  • การแก้ปัญหาและคิดสิ่งใหม่ให้ดีกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น งานแบบเดิมที่มีขั้นตอนที่ทำให้ ล่าช้า และไม่เกิดประโยชน์ จึงเกิดการคิดและปรับปรุงกระบวนการขึ้นมาใหม่ทำให้ลดขั้นตอน การทำงานในส่วนนี้ลงไป
  • เมื่อเกิดผลลัพธ์จากการพัฒนานวัตกรรมแล้วต้องตอบโจทย์ผลลัพธ์ในด้านมูลค่า ที่มากขึ้นและเป็นที่ต้องการของลูกค้า หรือพนักงานด้วย