why-1

โครงการ 3สูง1ต่ำ

3H1L Project

ลงทุนสูง ประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูง ทำให้มีการลดต้นทุนต่ำทำให้เกิดนวัตกรรม

  • โครงการเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจ สายธุรกิจ หรือหน่วยงาน
  • ริเริ่มหรือสั่งการโดยผู้บริหารแต่ละระดับ
  • บรรลุเป้าหมายด้านการเงิน (เพิ่มกำไร ลดต้นทุน)
  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
why-1

โครงการพอใจวันเดียว

1 Daysatisfaction

เป้าหมายเพื่อ การขับเคลื่อนทั้งเครือ ให้พนักงานทุกคนมี ทัศนคติ ที่มีใจที่จะปรับปรุงงาน อยากจะทำงานของตัวเอง ให้ดีขึ้นกว่าเดิมและทำอย่างต่อเนื่อง

  • โครงการระดับพนักงาน
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวัน
  • ริเริ่มโดยพนักงาน
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กร